Mentor

De mentor is de spil in de goede begeleiding van leerlingen. Hij/Zij begeleidt de leerlingen uit de klas en heeft een signalerende taak als het gaat over didactische en sociaal-emotionele problematiek. De mentor zet vervolgens de juiste stappen om de situatie op te lossen of te verbeteren. Ons oudertevredenheidsonderzoek bewijst ieder jaar weer dat de begeleiding van onze mentoren een sterk punt is van onze school.

In onze schoolgids staan alle mentoren van dit schooljaar met hun contactgegevens.

Schoolondersteuningsprofiel

Campus 013 handelt als het gaat over ondersteuning volgens ons schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat hoe de school de ondersteuning en begeleiding organiseert en verleent aan onze leerlingen. 

Anti-pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Alle leerlingen horen zich veilig te voelen op school, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij het Anti-pestprotocol. Als er zich ongewenste situaties voordoen, kunnen leerlingen en volwassenen elkaar aanspreken op dit protocol en afspraken maken.,. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. In het Anti-pestprotocol lees je hier meer over.

Bijlessen

Wanneer een leerling achterloopt bij een bepaald vak, kunnen we er in overleg met ouders voor kiezen dat de leerling bijles volgt voor dat vak. Wij bieden bijles aan in: Nederlands, Engels, Wiskunde, rekenen, natuur-scheikunde, biologie en economie. De leerling volgt dit vak dan als bijles een uur extra in de week voor een bepaalde periode. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Nederlands als tweede taal

Voor leerlingen op onze school die nog niet zo lang in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, bieden wij extra ondersteuning aan in de vorm van ‘Nederlands als tweede taal’, oftewel NT2. Deze leerlingen krijgen extra hulp, tips en handigheidjes om de Nederlandse taal beter te begrijpen waar ze hun voordeel mee doen bij alle vakken. NT2 wordt in alle leerjaren aangeboden. Wil je meer weten over NT2, neem dan contact op met onze NT2-coördinator Leonne Janssen via e-mail ljanssen@campus013.nl.

Tutorlessen

Samenwerken vinden we bij ons op school heel belangrijk. Daarom starten wij in schooljaar 2021/2022 met een project waarbij we bovenbouwleerlingen trainen om onderbouwleerlingen te helpen met hun huiswerk. Een leerling, die heel erg goed is in een vak en met deze kennis iets wil betekenen voor andere leerlingen, kan zich opgeven als tutor. Tutoren helpen andere leerlingen om beter te worden in het vak. Voor de tutor is het een leuk en leerzaam bijbaantje.

Buddyproject

In schooljaar 2021/2022 starten we met de uitvoering van het buddyproject. Dit houdt in dat derde- en vierdejaars leerlingen gekoppeld worden aan een klas in leerjaar 1. Deze leerlingen helpen de eerstejaars om wegwijs te worden binnen de school, assisteren bij activiteiten en geven signalen door aan de mentor van de klas. Zo maken we de verbinding tussen onder- en bovenbouwleerlingen. Hiermee zorgen we voor een nog warmer welkom voor onze eerstejaars.